Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành

Thứ sáu, 07/10/2022 15:24
Ngày 4-10, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn 6479/UBND-KTN chỉ đạo  Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông UBND huyện Núi Thành khẩn trương triển khai hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành.

Đối với UBND huyện Núi Thành tập trung chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư, đơn vị thi công kịp thời triển khai thực hiện, hoàn thành các hạng mục công trình Hệ thống thu gom xử lý nước thải Khu đô thị Tam Hiệp và Kè sông Bến Ván, Kè Tam Hải theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Thông báo số 233/TBUBND ngày 22-6-2022 và số 255/TB-UBND ngày 9-7-2022; trong đó, khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến hạng mục công trình Kè Tam Hải (bao gồm các đoạn kè tại Thôn 3, Thôn 4 và Thôn 6).

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Núi Thành trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai thực hiện, hoàn thành các hạng mục công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để lập thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Lê Văn Huân