Liên kết phát triển du lịch giữa Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh

Thứ năm, 26/05/2022 18:05
Kế hoạch trên vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành, thời gian đến năm 2025 với yêu cầu đặt ra là hợp tác trên tinh thần tự nguyện, gắn kết, tương trợ, cùng phát triển có bước đi thích hợp, theo từng giai đoạn, mục tiêu cụ thể, trên cơ sở lựa chọn những nội dung, lĩnh vực thiết thực, trọng điểm cho phát triển du lịch của 3 địa phương này.
Các địa phương khảo sát du lịch tại Quẩn thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (TP Tam Kỳ).
Các địa phương khảo sát du lịch tại Quẩn thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (TP Tam Kỳ).

Kế hoạch hướng tới mục tiêu là tạo môi trường giao lưu, liên kết các doanh nghiệp du lịch trong vùng cùng nghiên cứu phát triển sản phẩm, đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch; xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện đến năm 2025 nhằm phát triển liên kết du lịch tại 3 địa phương đạt mục tiêu, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương.

QUYÊN QUYÊN