Phát hiện sai phạm 34,2 tỷ đồng về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất

Thứ ba, 06/12/2022 16:34
Năm 2022, tỉnh Quảng Nam triển khai 35 cuộc thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản (4 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang), đã ban hành 31 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 15 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 6,7 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 73 tập thể, 78 cá nhân và cảnh cáo 1 cá nhân. 

Lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai triển khai 41 cuộc thanh tra và tiếp tục thực hiện 9 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang, đã ban hành 36 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 19,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 11,2 tỷ đồng, 144.490,2 m2 đất và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác gần 8 tỷ đồng, 3865,5 m2 đất; kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 41 tập thể, 13 cá nhân. Các sai phạm liên quan như: việc chuyển nhượng đất, cho thuê nhà sinh hoạt khối phố và cho thuê mặt bằng không đúng quy định; đất không sử dụng và lấn, chiếm đất…; sử dụng diện tích đất để xây dựng vượt so với hợp đồng đã ký.

TH. HÀ