Quảng Nam có 17 đơn vị hành chính cần phải sắp xếp

Thứ hai, 13/03/2023 11:48
UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, đến nay đã có kết quả rà soát, thống kê số liệu về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã theo Công văn số 682/BNV-CQĐP ngày 22-2-2023 của Bộ Nội vụ về việc lập danh sách ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Đối chiếu với các quy định về tiêu chuẩn ĐVHC, Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, UBND tỉnh Quảng Nam xác định trong giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có 2 ĐVHC cấp huyện (Hiệp Đức, Nông Sơn và 15 ĐVHC cấp xã (trong đó có 2 phường, 1 xã thuộc TP Tam Kỳ; 2 phường, 1 xã thuộc TP Hội An; 3 xã thuộc H. Thăng Bình; 2 xã thuộc H. Duy Xuyên; các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức mỗi huyện có 1 xã) thuộc diện phải sắp xếp. Đây là các ĐVHC có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. Ngoài ra, Quảng Nam có 2 ĐVHC cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù không phải thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 gồm phường Minh An và phường Sơn Phong, TP Hội An.

TH. HÀ