Tiếp tục bảo tồn, giữ gìn, xây dựng sự đa dạng trong văn hóa và con người huyện Hòa Vang

Thứ sáu, 26/04/2024 11:16
Ngày 26-4, Huyện ủy Hòa Vang, TP Đà Nẵng tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ-TW ngày 9-6-2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" ở Hòa Vang
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" ở Hòa Vang

Huyện Hòa Vang có diện tích tự nhiên là 73.488 ha, chiếm hơn 74 % diện tích của Đà Nẵng, có 3 xã đồng bằng, 4 xã trung du và 4 xã miền núi. Thành phần dân cư đa số là dân tộc Kinh, ngoài ra còn có dân tộc Cơ Tu ở xã Hòa Bắc, Hòa Phú với đời sống văn hóa, tinh thần, phong tục tập quán vô cùng phong phú, tạo nên sự đa dạng trong văn hóa và con người huyện Hòa Vang.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, văn hóa và con người Hòa Vang đã có chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực. Các chuẩn mực giá trị văn hóa, con người được hình thành và phát triển, tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái luôn được phát huy. Khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn thu hẹp. Văn hóa kinh tế, chính trị được định hình và phát triển cùng sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, sự phát triển sản phẩm văn hóa, khai thác, phát huy tiềm năng và giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương để quảng bá du lịch, phát triển kinh tế đã và đang được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Cùng với việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển Hòa Vang theo hướng đô thị sinh thái có bản sắc riêng, thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị của Hòa Vang đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn huyện, gắn kết văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị sinh thái giàu bản sắc.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Hòa Vang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33 của Trung ương Đảng, Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố”; Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về “bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”, “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Rà soát xây dựng, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa trên các lĩnh vực và phải được tích hợp vào quy hoạch phát triển chung của huyện.

Hồng Thanh