Đà Nẵng: Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024

Thứ năm, 23/05/2024 11:42
Sáng 23-5, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng; các đồng chí lãnh đạo HĐND TP, UBMTTQVN TP, UBND TP và các sở, ban, ngành, quận, huyện, hội đoàn thể, trường chính trị, trường đại học, hội, hiệp hội ngành nghề luật sư, bất động sản, doanh nghiệp, v.v… cùng hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường TP, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, bộ phận địa chính nhà đất ở các xã, phường trên địa bàn TP. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng Lê Minh Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì hội nghị này.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào ngày 18-1-2024; gồm có 16 Chương, 260 Điều; có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, trừ Điều 190, Điều 248 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1-4-2024.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung truyền đạt các điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 về sửa đổi nguyên tắc sử dụng đất; sửa đổi quy định về phân loại đất; bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; công bố công khai tất cả các loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; mở rộng hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; hộ gia đình không thuộc đối tượng người sử dụng đất; bãi bỏ khung giá đất; 5 phương pháp định giá đất; thống nhất tên gọi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với sổ đỏ, sổ hồng; giá đất khi tính thuế sử dụng đất nông nghiệp; cách xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của trọng tài thương mại; phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất; phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; quy định nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024 tại TP Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị, bên cạnh việc tập trung lắng nghe, tiếp thu Luật Đất đai năm 2024, đặc biệt là những điểm mới của bộ luật này, nhiều đại biểu, nhất là các cán bộ, công chức, viên chức công tác trên lĩnh vực đất đai đã đặt ra các nội dung, đề xuất các vấn đề để được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh giải thích, hướng dẫn làm rõ hơn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: Luật Đất đai năm 2024 với nhiều quy định mới đã thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, định hướng đổi mới về chính sách pháp luật đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Để bộ luật này sớm đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới của Luật đóng vai trò rất quan trọng, cần được chú trọng thực hiện từ sớm để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể khẩn trương triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh gia nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn TP.

Về công tác thi hành Luật Đất đai năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục quán triệt, phổ biến tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 13-5-2024 của UBND TP về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn TP; đặc biệt là giao Sở Tài Nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND TP thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao trong Luật Đất đai năm 2024, triển khai hiệu quả Quyết định số 981/QĐ-UBND, đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND TP về kết quả thực hiện. “Mục tiêu, kế hoạch cụ thể đã được đề ra, các sở, ban, ngành, địa phương cần chủ động, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công việc cũng như tiến độ yêu cầu để sớm đạt được mục tiêu đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của TP một cách bền vững”, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh thêm.

PHÚ NAM