Thành ủy Đà Nẵng chỉ thị triển khai thi hành Luật Đất đai

Thứ bảy, 02/08/2014 08:37

(Cadn.com.vn) - Ngày 30-7, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đã ký ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU về việc triển khai thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 1-7-2014) trên địa bàn TP. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân có kế hoạch phổ biến, quán triệt Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành, các trình tự thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất...; thường xuyên tuyên truyền pháp luật về đất đai, về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai cũng như các hình thức, biện pháp xử lý vi phạm... Triển khai xây dựng các văn bản pháp quy có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND; rà soát để kịp thời sửa đổi, điều chỉnh các quy định không còn phù hợp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai...

Đối với công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, Chỉ thị nêu rõ: tăng cường công tác lập, công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; tăng cường điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tăng cường quản lý Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tập trung thực hiện tốt công tác định giá đất; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, xử phạt vi phạm hành chính về đất đai...

Quang Phúc